از ویژگی های مهم درب ورودی آپارتمان ها، عایق صوتی و حرارتی بودن آن است با گسترش زندگی های آپارتمانی و سکونت تعداد خانوارهای نسبتا زیاد در یک آپارتمان، توجه

X