از ویژگی های مهم درب ورودی آپارتمان ها، عایق صوتی و حرارتی بودن آن است با گسترش زندگی های آپارتمانی و سکونت تعداد خانوارهای نسبتا زیاد در یک آپارتمان، توجه

مولفه های تعیین قیمت درب ضد سرقت:  همان گونه که از نام درب ضد سرقت یا در ضد سرقت پیدا است، به دربی گفته می شود که در برابر هر نوع تخریب، دستکاری و

X